Obchodní podmínky

 
Adam Gundacker
Budovatelů 1406
Sokolov 35601
 
ICO 74833006
 

 +420 777 595 190

podpora@mobil-case.cz 

 

Vymezení pojmů

- Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp.prodávající.

- Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

- Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že zboží uvedené v nabídce webu, se fyzicky nachází u dodavetele v zahraničí a bude doručováno poštovní službou, dle podmínek země původu. 

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem (spotřebitelem).

Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- Zboží se již vyprodalo, již se nedodává nebo nevyrábí a není ho tak možné dodat.

- Prodejní cena nebo označení zboží v e-shopu obsahuje chybu či překlep a kupující neakceptuje opravenou kupní cenu či upřesnění zboží nebo jeho varianty.

- Kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka dle jeho instrukcí převedena zpět na jeho bankovní účet nebo zaslána na jeho adresu.

Doprava a dodání

Doprava zdarma - Přeprava mezinárodní poštou jako obyčejný balík. Jedná se o neprioritní zásilku, na jejíž doručování nemá dodavatel žádný vliv. Konečným doručovatelem v ČR je Česká pošta (na Slovensku Slovenská pošta). Za obvyklou dobu pro doručení se považuje 45 dní a více. U nesledovaných zásilek nelze určit přesnou dobu dodání. Nedoručené zboží je možné odeslat znovu, popřípadě za zboží vrátit platbu.

Placená doprava - Jakákoliv forma placené dopravy v nabídce. Přeprava do ČR mezinárodní doručovací službou (DHL). Jedná se o prioritní zásilky s obvyklou dobou dodání  14 dnů. Konečného doručovatele v ČR (SR) si kupující určí sám, při výběru dopravy během objednávky. (Česká pošta, Zásilkovna, DPD ...)

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny.

Převzetí zboží
Příjemce musí zkontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Případné poškození se ohlásí neprodleně přpravci od nějž zásilku převzal, nejpozději však do 2 dnů od doručení zásilky.

Nevyzvednutá dobírka
UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je uzavřením platné kupní smlouvy, se všemi povinnostmi pro obě strany dle našich obchodních podmínek. V souladu s § 2159 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku, je spotřebitel povinnen zásilku převzít. V případě, že nebude objednávka zaslaná na dobírku spotřebitelem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených. Tyto náklady si smluvní strany, v souladu se zněním § 2159 odst. 2, sjednávají na 150,- Kč (sto padesát korun šeských). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami a v případě nepřevzetí zboží s úhradou výše uvedených nákladů.

Spotřebitel bere na vědomí, že jeho právo na vrácení zboží zakoupeného na dálku ve 14-ti denní lhůtě, nemá žádný vliv na jeho povinnost zboží převzít.

Právo na vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě vzniká teprve převzetím zboží. 

Platnost cen

Ceny jsou platné v momentě objednávky. V případě, že dojde k neočekávané a výrazné změně cen ze strany dodavatele, upozorní dodavatel kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit, má dodavatel právo objednávku stornovat.

Přestože se snažíme o maximální přesnost údajů a cen uvedených u zboží v e-shopu, může se přes veškerou pečlivost stát, že se v takto velkém množství údajů vyskytne chyba nebo překlep v názvu zboží, jako technické specifikaci, popisu, obrázku (obrázky jsou informativního charakteru), v nabízených variantách zboží, ceně zboží nebo u jiného údaje uvedeného zboží. Negarantujeme proto věcnou správnost obsahu webových stránek e-shopu, vyhrazujeme si právo chyb a překlepů, a právo aktualizace údajů u zboží v e-shopu bez předchozího upozornění.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí občanským zákoníkem, v platném znění. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku a dalších předpisů, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od doručení zboží. Pro účely realizace tohoto odstoupení je nezbytné, aby zboží bylo zasláno zpět prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno oznámení (dopis, email) kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, informace ohledně čísla objednávky a data doručení zboží, peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem jakým za zboží zaplatil, nedomluví-li se obě strany jinak. Zboží, společně s oznámením o odstoupení, musí být uplatněno na adrese sídla prodávajícího. Uhrazená kupní cena bude kupujícímu vrácena do 14 dní poté, co prodávající obdržel zboží a to způsobem uvedený kupujícím v oznámení o odstoupením. Prodávající kupujícím doporučuje, aby, vrací-li zboží poštovní přepravou, zboží posílali doporučeně a pojištěně, jelikož za veškeré vady zboží způsobené přepravou odpovídá v tomto případě kupující. (Zboží nezasílejte na dobírku v těchto případech nebude převzato). Jestliže by bylo vrácené zboží jakýmkoliv způsobem poškozené či jevilo známky opotřebovaní, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu vzniklé škody, kterou je oprávněný započítat oproti kupní ceně výrobku. Zboží zašlete na adresu : Adam Gundacker Budovatelů 1406 Sokolov 356 01

Práva z Vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které        prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na    základě reklamy jimi prováděné,

   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto    druhu obvykle používá,

  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo   provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše obchodní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace